• Category : SLUŽBY

Počas realizácie stavby alebo interiéru ponúkame výkon odborného autorského dohľadu. Jeho podstatou je kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie alebo realizačným projektom. Autorský dohľad môže zahŕňať poskytovanie konzultácií dodávateľovi stavby k spracovanej projektovej dokumentácii. Súčasťou môžu byť konzultácie k prípadným navrhovaným zmenám v porovnaní so schválenou dokumentáciou.